Parenteel Johan ten Thije

I.1        Ridder Johan ten Thije, geboren circa 1180. Geslachten van Thije en van Thije Hannes.

Medegedeeld door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins.

Het aloude adellijke geslacht dat van Thije’s is uit Twente afkomstig en was vroegere tijden herwaarts in de ridderschap van Overijssel beschreven. Het voerde tot wapen een rooden vos op een goudenveld. Toen hetzelve later aan het geslacht  van Egmond groote diensten had bewezen en zich daarmee door aanhuwelijking vermaagschapte, werd dit wapen met van Egmond geëcarteleerd. Na de vereeniging echter mert de oude Wezelsche regeringsfamilie van Hannes werd het wapen van dit geslacht, bestaande uit drie gouden sterren op een veld van azuur, aan de kwartieren van Egmond gesubstitueerd Gehuwd ca. 1200 met Geertruid van Almelo, geboren ca. 1180. Johan ten Thije, ridder, leefde omstreeks het jaar 1200 en schijnt gehuwd geweest te zijn met Geertruid van Almelo, bij wie hij heeft verwekt twee zonen.

Uit dit huwelijk:

1.         Ridder Nicolaas van Thije (zie II.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

II.1       Ridder Nicolaas van Thije. Nicolaas van Thije, getuigt in eenen brief van Bisschop Hendrik van Utrecht in ’t jaar 1252, te vinden bij Lindeboom, Hist.Episc.Daventr., p.444, en komt eveneens voor in den stichtbrief van de Stad Goor, berustende in het Archief van Utrecht.  Gehuwd met N.n. N.n. Met wie Nicolaas van Thije is niet beken, maar liet na vier kinderend

Uit dit huwelijk:

1.         Johan van Thije, deken van Oldenzaal in 1338, geboren voor 1338.

2.         Jacob van Thije (zie III.2 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

3.         Arnold ten Thije, komt in den zoo aanstonds te noemen koopbrief voor.

4.         Ridder Mattheus ten Thije. Heeft mede over dien verkoop gestaan (zie Arnold).

III.2     Jacob van Thije. Jacob ten Thije heeft anno 1324, met zijn dochter Margaretha en zijne broeders Arnold en Mattheus, aan Johan van Okkenbroek verkocht Bbirlovink in Wederen voor 34 mark Brabantsche deniers, behoudens de rente van 5 schellingen Munsterchr deniers jaarlijks te geven aan den proost van St. Maurits te Munster, van wien de beleening pleegt ontfangen te worden. Zo ook heeft Johan ten Thije, in tegenwoordigheid van Bernard van Gebelingen, ridder, den Oosterhof te Rijssen verkocht, die een gerecht en goed genoemd wordt, vgl. Renteboek van ’t Klooster van Albergen. Gehuwd met N.n. N.n. Jacob ten Thije trouwd een onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

1.         Joan van Thije (zie IV.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Margaretha van Thije. Margaretha ten ten Thije, met haren vader en hare ooms Arnold en Metteus, medeeigaressevan Ghirlovink, verkoopt hetzelfde no 1324 aan Johan van Okkenbroek 

IV.1     Joan van Thije, geboren voor 1338. Schildknaap, zegelde in 1338 den pandbrief waarbij Salland en Twente door Johan van Diest, bisschop van Utrecht, aan Reynold van Nassau, eerste hertog van Gelre wordt verpand, hij huwde een dochter van Beuervoorde en verwekte dezelfde eenen zoon Goert  Gehuwd met N.n. van Bevervoorde.

Uit dit huwelijk:

1.         Ridder Coerd,Coenraeth van Thije (zie V.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

V.1      Ridder Coerd,Coenraeth van Thije, geboren voor 1353, overleden voor 1402. Leenman van,”Dat goet ten Tije,gelegen in de kerspel van Aldenzael”.

Gehuwd voor 1353. Vermeld anno 1353 als gehuwd met N.n. N.n.

Uit dit huwelijk:

1.         Ridder Gerrit,Gert,Gerrijt, Geert, Gerhard van Thije (zie VI.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Johan van Thije, geboren Voor 1400. Neemt op 7 Nov.1401 het leen “ten Tije” over van zijn vader.

3.         Catharina van Thije.

Gehuwd met Heer van Saasfeld Hendrik van Reede. Hij leefde nog in 1460 en was lid der ridderschap van Overijssel. Hij kocht het huis te Brandlicht in het Sticht van Munster en van hen stammen af de Reede’s graven van Athlone. die van Renswoude, van Amerongen , enz. Zoon van Bernd van Reede en Adelheijt(Soldelina) van Saesfeld.

VI.1     Ridder Gerrit,Gert,Gerrijt, Geert, Gerhard van Thije, geboren voor 1400. Gerrit van Thije, ridder komt voor als zegelaar van het verbond met die van Drenthe, gemaakt nadat bisschop Sweer van cuylemborg hadden verbonden en zich voor den verloren bisschop Rudolph van Diepholt hadden verklaard. Ook had er 10 mei 1443 een magescheid plaats tussen Gerrit van den Thije en Johan van Grimberge. De dingslieden van Gerrit van den Thije waren Henrick van Reede en Herman Hulscher, die van Jophan van Grimbergen waren Berend van Bevervoorde en Johan de Rode Berendszoon van Hekeren. Cannonicus Gherit de Thije verkoopt 21 februari 1458 eene visserij, getuige Johan de Rode van Heeckeren (archief van Almelo).

Gehuwd voor 1400 met Engelberta (Egbertje) van de Grimberg (van Almelo), geboren voor 1400, dochter van Egbert van de Grimberg (van Almelo).

Uit dit huwelijk:

1.         Derk van Thije, geboren voor 1475. Neemt op 20 Okt 1457 het leen ten Tije over van zijn vader.

2.         Simon\Seino van Thije, geboren voor 1475. Verkocht,samen met zijn broer Derk “dat hues to Grimberghe mit den veer ende mit den vrede…enz.

Zij waren door vererving van moederszijde eigenaar van het huis Grimberg geworden.Zij verkochten het bezit in 1475 aan Otto van den Rutenberg en zijn vrouw.

Neemt op 19 Juli 1497 het leen ten Tije over na de dood van zijn broer Derick.

3.         Jacob van Thije (zie VII.3 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

4.         Elisabeth van Thije, priores van het reguliers kanunnikersen Klooster der H. Maagd en St.Agnes te Windesheim, welke nonnen in de wandeling de Gerardijnzusters hebben geheeten, overleden in 1452. Elisabeth van Thije eene dochter van de befaamden ridder Gerrit van Thije.

VII.3    Jacob van Thije. Is anno 1458 richter te Rijpen (Vide het Renteboek der kloosters te Zikkelo. Pag. 16).

Gehuwd met N.n. N.n.

Uit dit huwelijk:

1.         Johan van Thije (zie VIII.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

VIII.1   Johan van Thije, Ridder, geboren voor 1476. Geeft anno 1476 de tiende over Grotenhuis en Lnttekenhuis in Haerlo ann het stift Weerselo.

Gehuwd met N.n N.n.

Uit dit huwelijk:

1.         Simon van Thije (zie IX.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

IX.1     Simon van Thije. Heeft anno 1495 de vikarije van st. Anna, Agnes Dorothea et Apollonia te Oldenzaal gesticht. In het renteboek van Zikkelo, p. 161, komt hij voor als keurnoot des rechters van Oostmarsum  Gehuwd met N.n. N.n.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob van Thije (zie X.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

X.1      Jacob van Thije, Ridder. Trok met de Gelelerschen en Friezen naar Noord‑Holland waar zij vele verwoestingen verrichtten, bij welke gelegenheid hij de Egmonden grote diensten heeft bewezen, zodat hij daar gebleven is en eenigen tijd later huwde met de dochter uit dat geslacht.

Gehuwd met Judith van Egmondt.

Uit dit huwelijk:

1.         Pelgrom van Thije (zie XI.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

XI.1     Pelgrom van Thije, geboren op 17‑09‑1534, overleden op 12‑12‑1573 te Haarlem op 39‑jarige leeftijd. Equipeerde 25 man ruiterij om tegen de Spanjaarden te gebruiken, met dewelke hij anno 1569 als kapitein luitenant van eene compagnie paarden onder overste Viederik grave van Sony, gouveneur van Noord‑Holland diende. Hij werd 12 december 1573 in het beleg van Haarlem door de Spanjaarden dood geschoten  Gehuwd met Elisabeth van Velsen, geboren op 01‑05‑1532. Eene cousine germaine van de bekende Gerard van Velsen, dochter van Willem van Velsen en Geertruida Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.         Mattheus van Thije (zie XII.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Daniël van Thije (zie XII.3 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

XII.1    Mattheus van Thije, geboren circa 1576, overleden op 10‑10‑1625 te ‘s‑Gravenhage. Was de partij van Prins Maurits toegedaan zoodat hij, toen in 1618 in de steden de regeering werd gezuiverd van de kwalijk geëntentionleerden, te ‘s‑Gravenhage in de regeering bleef, tot hij den 10 oktober 1625 overleed Gehuwd met Machteld Boogaert, geboren circa 1582 te Gouda of Delft, overleden op 27‑08‑1638 te ‘s‑Gravenhage. Van dezelfde Boogaerts als de Heer van Beloys te Delft.

Uit dit huwelijk:

1.         Ing. Abraham van Thije (zie XIII.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Elisabeth van Thije (zie XIII.4 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

3.         Isaac van Thije, schepen van ‘s‑Gravenhage, obiit coelebs, geboren op 28‑11‑1609 te ’s Gravenhage? n. 28 november 1609.

4.         Pelgrom van Thije, J.U.D. advocaat voor den Hove van Holland,, obiit coeleps 15 januari 1638.

5.         Geertruid van Thije.

Gehuwd op 15‑08‑1600 met Mattheus van der Lingen, burgemeester van her Vrije en ontvanger van Sluis in Vlaanderen. Had 1 zoon.

6.         Sara van Thije (zie XIII.10 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

7.         Geertruida van Thije. Jong gestorven, n.1 maart 1607 jong gestorven.

8.         Maria van Thije, n. 22 februari 1614, obiit 7 maart 1614

XIII.1   Ing. Abraham van Thije, lt.col, quartiermeester‑generaal en commandant der artillerie, geboren circa 1603, overleden op 07‑12‑1645 te ‘s‑Gravenhage, begraven te ‘s‑Gravenhage. Begraven in de Grote kerk. Enter>

Hij was in groot aanzien bij Prins Frederik Hendrik van Oranje en Nassau, die hem eigenhandige aanbevelingsbrieven medegaf aan de Landgraaf van Hessen, waar hij zijne diensten als ingenieur ging aanbieden en bij wien hij zich verdienstelijk maakte, zooals uit onderscheidene brieven van de Landgraaf, die onder de familiepapieren berusten, blijk.

Na de dood van Landgraaf Wilhelm, diende hij de Landgravin Amelia Elisabeth in de oorlog, en bekwam van haar ook onderscheidene flatteuse brieven. Bij zijn afscheid werd hij met een gouden medaille aan een gouden ketting vereerd en kwam deze landen weder dienen, tot 7 december 1645, wanneer hij, op jacht zijnde, het ongeluk had zich met het laden van een geweer door het hoof te schieten. Hij is te ‘s. Hage in de Groote kerk begraven in het familiegraf op het koor vlak over de consistoriekamer, waar zijn wapens opgehangen werden.       

02‑september 1639 Alkmaar. Opmeting van de stadsgrachten door Abraham van Thije en Antonius Metius.

Gehuwd op 12‑04‑1639 te ‘s‑Gravenhage met Anna de Schilder, n. 1610, ob 1676, dochter van Pieter de Schilder, Mr., en Elisabeth Cobbault.

Uit dit huwelijk:

1.         Isaac van Thije (zie XIV.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Machteld van Thije (zie XIV.4 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

3.         Elisabeth van Thije. Ongehuwd overleden, ongehuwd.

XIV.1  Isaac van Thije, geboren in 1639, overleden op 20‑06‑1695 te Amsterdam. Heer van Opmeer, beleend met die heerlijkheid door staten van Holland en Westvriesland, promoveerde 21 april 1665 te Pisa in Italiën in de rechten, op welke diploma bij naderhand zijn eed als advocaat voor den hove van Holland heeft afgelegd. Hij was zeer geacht bij Koning Willem 111 van Oranje, aan wien hij bij missivi zijne twee zonen Abraham en Isaac opdroeg, nadat deze gestudeerd te Leyden waren gepromoveerd en bijna geheel Europa doorgereisd hadden. Gehuwd op 17‑02‑1666 te Amsterdam. Was gehuwd met zijn volle nicht voernoemd, quac obiit juli 1710  Echtgenote is Elisabeth Lestevenon. Elisabet was een volle neef van Isaac haar man, voornoemd, quae obiit juli 1710

Uit dit huwelijk:

1.         Abraham van Thije (zie XV.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Jacob Mattheus van Thije, geboren op 09‑08‑1669 te ‘s Gravenhage, overleden op 12‑06‑1671 te ‘s‑Gravenhage op 1‑jarige leeftijd, n. 9 augustus 1669 te ‘s‑Gravenhage.

3.         Elisabeth van Thije (zie XV.5 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

4.         Mattheus van Thije, geboren 00‑00‑1674, overleden 00‑00‑1674, 3 maanden oud, n. 1674, is gestorven drie maanden oud zijnde.

5.         Anna Catharina van Thije, geboren op 27‑12‑1676, overleden op 20‑07‑1751 te Amsterdam op 74‑jarige leeftijd, begraven 00‑00‑1751 te ‘s‑Gravenhage, n. 27 december 1676, obiit te Amsterdam 20 juli 1751

6.         Pelgrom Mattheus van Thije, geboren op 07‑09‑1677 te Amsterdam, n. 7 september 1677 en reeds vroeg overleden.

7.         Mattheus Pelgrom van Thije, geboren op 30‑06‑1679 te Amsterdam, gedoopt (Herv.) op 02‑07‑1679 te Amsterdam, jong overleden.

8.         Magdalena Gerardina Johanna van Thije, geboren op 06‑09‑1681 te Amsterdam, gedoopt (Herv.) op 07‑09‑1681 te Amsterdam, overleden op 29‑08‑1758 te ‘s Gravenhage op 76‑jarige leeftijd. In de grote kerk begraven, n. 6 september 1681 of 5 november 1682, te Amsterdam

9.         Isaac van Thije, J.U.D. advocaat te Amsterdam, ob. coelebs  9 juli 1725, overleden op 09‑07‑1725.

XV.1    Abraham van Thije, geboren op 06‑11‑1666 te Amsterdam, gedoopt (Herv.) op 09‑11‑1666 te Amsterdam, overleden op 16‑11‑1724 te Rees op 58‑jarige leeftijd, 6 November 1666 te Amsterdam, J.U.D. heer van Opmeer, ob te Rees. 16 november 1724.

Gehuwd op 58‑jarige leeftijd op 16‑11‑1724 te Rees met Cornelia Croone, n. 1678, ob te Wezel 8 september of 10 oktober 1746.

Uit dit huwelijk:

1.         Elisabeth van Thije, geboren op 28‑11‑1702, overleden op 22‑07‑1756 te Amsterdam op 53‑jarige leeftijd, begraven te Leiden (ZH), n. 28 november 1702, obiit coelebs 22 juli 1756 te Amsterdam

2.         Johanna Benjamina van Thije (zie XVI.3 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

3.         Heer van Opmeer Isaac van Thije, overleden op 22‑05‑1762 te Amsterdam. De heerlijkheid van Opmeer kwam aan de familie van der Mieden, zijnde Aris van der Mieden, J.U.D., Burgemeester en raad tot Alkmaar, getrouwd met

Anna Coren, de dochter van Mr. Jacob Coren en Machtild van Thije voornoemd.  Hij was het laatste mannelijk oir van zijn geslacht en overleed ongehuwd te Amsterdam

4.         Jacob van Thije, n. 14 maart 1706, obiit 16 november 1724

5.         Mattheus van Thije, overleden op 03‑06‑1726 te Batavia, zonder getrouwd te zijn geweest, n. 19 juni 1707.

6.         Maria Catharina van Thije, n. 7n april 1710, ob 2 juni 1725.

7.         Anna Magdalena van Thije, overleden op 01‑10‑1738, ongetrouwd overleden, n 14 augustus 1712.

8.         Daniel Pelgrom van Thije (zie XVI.10 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

XVI.3  Johanna Benjamina van Thije, geboren op 16‑06‑1714, overleden op 03‑11‑1797 op 83‑jarige leeftijd, n 16 juni 1914 ob 3 november 1797.

Gehuwd (1) voor 1736 met N.n. Bressers, huwde eerst den krijgsraad.

Gehuwd (2) op 23‑jarige leeftijd op 03‑11‑1737 met Johan Willem Hannes, 23 jaar oud, heer van Empel en Meerwijk, geboren op 17‑04‑1714, overleden op 17‑01‑1800 te ‘s‑Bosch op 85‑jarige leeftijd. Zijn afstammelingen heten van Thije Hannes en volgen later. Krijgsraad en domeinraad van Z.M. den Koning van Pruissen, geboren uit een oude regeeringsfamilie van Wezel, waarvan er in den adelstand zijn verheven geweest.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Johan Abraham van Thije Hannes (zie XVII.1 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Elisabeth Maria van Thije Hannes, geboren op 04‑09‑1764, overleden 00‑09‑1770, n. 4 september 1764 ob in september 1770.

3.         N.n. van Thije Hannes, jong gestorven.

4.         N.n. van Thije Hannes, jong gestorven.

5.         N.n. van Thije Hannes, jong gestorven.

6.         N.n. van Thije Hannes, jong gestorven.

7.         Magtelina Wilhelmina Benjamina Cornelia van Thije Hannes, n. 22 april 1757. obiit 4 november 1887.

Gehuwd met Elias Craeyvanger, bewindhebber der O.I. compagnie te Amsterdam, zoon van Gijsbert Craeyvanger en Geertruyda Margaretha Bongart.

XVII.1 Johan Abraham van Thije Hannes, drossaard en dijkgraaf der hooge en vrije heerlijkheid Empel en Meerwijk, advokaat voor de Hoven van Holland en Brabant, schepen en raad der stad Gorichem, geboren op 16‑08‑1743 te Gorinchem, overleden op 16‑06‑1820 te ‘s Hertogenbosch op 76‑jarige leeftijd. Enter>

n. 16 augustus 1743. ob 16 juni 1829. Lid van gecommitteerde raden der provincie Holland en van verscheiden geleerde genootschappen, schrijver van een zeer geprezen werk, ” de Inauguratione Principum Belgicorum”, aan Willem V Prins van Oranje, Erfstadhouder dezer landen, opgedragen.

Wordt ‑aangezien het geslacht der van Thije’s anders zoude uitsterven, in hetzelve als stamhouder opgenomen en zijn hem dus bij familieverdrag naam en wapen en alle privelegiën en rechten der van Thije’s opgedragen, evenals of hij uit het mannelijke oir van dezelve rechtstreeks was gesproten    

In een charter uit 1311 wordt ene Johannes van Meerwijk genoemd die het kasteel te Meerwijk bezit, en heeft het waarschijnlijk ook verbouwd en uitgebreid. Hij zou het kasteel tot 1342 bewonen. Daarna gaat het over in handen van het geslacht Van Herlaer. Vanaf 1415 bewonen twee generaties Van Gent uit kasteel tot 1433. Via jonker Jan van Wesemael en Daniel van Bouchout komt het huis in 1471 aan het geslacht Van Aremberg, die het tot 1566 in bezit houden. Vervolgens komt het geslacht Van Harff die tot 1599 het huis bewonen. In 1645 volgt Johan Diderik van Staelberg, heer van Esseren, Johan Hendrik van Esseren op; en tussen 1670 en 1766 voert de familie Von Frenz het vaandel. Tot slot komt het in handen van de familie Van Thije Hannes, waarvan de laatste, Jan Frederik, het nieuwe huis laat bouwen. 

Levensbericht van Johan Abraham van Thije Hannes]

Onder de vroegste en nog onlangs levende Leden onzer Maatschappije is geweest de Heer Mr. Johan Abraham van Thije Hannes , verkozen in hooimaand 1768, op welken tijd hij Drost en Dijkgraaf van Empel en Meerwijk, Raad en Schepen der Stad Gorinchem was. Niet voor eergisteren met volkomene zekerheid berigt van zijn overlijden ontvangen hebbende, kan ik heden niet anders van hem melden, dan dat hij, in zijnen besten leeftijd, een werkzaam en nuttig Lid voor dit Genootschap was, gelijk uit de Handelingen der Maatschappije en van elders genoegzaam blijkt, en aan onze oudste Medeleden niet onbekend is.

 Gehuwd met Anna Christina van Barnevelt, n. 22 november 1746 ob 14 september 1806, dochter van Mr. Willem Hendrik van Barnevelt, burgemeester en raad van Gorichem, en Angela Petronella van Hurck.

Uit dit huwelijk:

1.         Johanna Benjamina(Bernardina) van Thije Hannes (zie XVIII.2 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Willem Hendrik van Thije Hannes (zie XVIII.3 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

XVIII.2 Johanna Benjamina(Bernardina) van Thije Hannes, geboren op 02‑10‑1771 te Gorinchem, overleden op 26‑03‑1856 te Arnhem op 84‑jarige leeftijd, n. Gorichem 2 oktober 1771, ob Arnhem 26 maart 1856  Gehuwd op 1‑jarige leeftijd op 25‑06‑1773 te Velp met Mr. Hendrik Anton ridder van Rappard, 6 jaar oud, geboren op 14‑03‑1767 te Schenkenschans (thans Duitsland achter Lobith). BIj K.B. d.d. 9 Januari 1821 ingelijfd in den Ned. adel met den titel van erfelijk ridder. momboir  des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen, naderhand procureur‑crimineel van Gelderland; is anno 1814 te Amsterdam verschenen in de vergadering van Notabelen; ridder in de orde van den Ned. Leeuw en van den Rooden Adelaar van Pruissen 3e klasse.

Uit dit huwelijk:

1.         Johan Abraham Anne Christiaan van Rappard, geboren circa 1796, overleden circa 1883.

2.         Jonkheer,Ridder Willem Louis Frederik Christiaan (Frederik) van Rappard, geboren op 03‑05‑1798 te Arnhem (gezindte: NH.), overleden op 09‑06‑1862 te Laren (Gld) op 64‑jarige leeftijd. Na 14‑12‑1842 was de naam ridder van Rappart.

Gehuwd op 64‑jarige leeftijd op 09‑06‑1862 te Laren (Gld) met Elisabeth Theodora Sibilla Louisa Op ten Noort.

3.         Josina Adelaide Antoinette van Rappard, geboren circa 1800, overleden circa 1894.

4.         Hendrik Willem Anton van Rappard, geboren circa 1808, overleden circa 1862.

5.         Jonkvrouw Johanna Benjamina van Rappard, geboren op 05‑12‑1815 te Arnhem, overleden op 17‑06‑1903 te ‘s Gravenhage op 87‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 21‑12‑1848 te Arnhem met Baron Henrik Collot d’Escury, 42 jaar oud, geboren op 13‑03‑1806 te ’s Gravenhage, overleden op 09‑01‑1869 te ’s Gravenhage op 62‑jarige leeftijd.

XVIII.3 Willem Hendrik van Thije Hannes, burgemeester van ‘s‑Hertogenbosch, geboren op 17‑01‑1774 te Gorinchem, overleden op 19‑08‑1849 te Den Bosch (NB) op 75‑jarige leeftijd. Hij overleed op het huis Meerwijk.

Heer van Empel en Meerwijk, verschijnd anno 1814 te Amsterdam in de vergadering van notabelen, Hoogreemraad van Maasland, werd bij K.B. d.d. 3 maart 1830, no 26 verheven in de Ned. adel; lid ridderschap van Noord‑Brabant, ridder inde orde van den Ned.Leeuw 

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 06‑04‑1796 te Schenkenschans. Schenkenschans is een klein plaatsje ommuurd over de Rijn bij Lobith, in Duitsland met een kerk en een kroegje.

Echtgenote is Louise Gertrude Caroline van Rappart, 25 jaar oud, geboren op 16‑10‑1770 te Cleve, dochter van Arnold Remilius van Rappart en Josina Alida Antoinetta van Rappart.

Uit dit huwelijk:

1.         Johanna Benjamina van Thije Hannes, geboren op 10‑10‑1797 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden op 14‑09‑1806 te Orthen (NB) op 8‑jarige leeftijd. Ob 14 September 1806, tegelijk mat hare grootmoeder  paternel door een ongelukstoeval aan de sluis te Orthen  n. 10 oktober 1797 ob 14 september 1806.

2.         Anna Christina van Thije Hannes, geboren op 21‑04‑1799 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden op 19‑06‑1804 te ‘s‑Hertogenbosch (NB) op 5‑jarige leeftijd, n. ‘s‑Hertogenbosch 21 april 1799, oh aldaar 19 juni 1804

3.         Jkvr. Josina Aleida Antoinette van Thije Hannes, geboren op 03‑03‑1801 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden 00‑00‑1857.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 04‑06‑1822 te ’s Hertogenbosch met Baron Frans Victor von Wattenwyl, 27 jaar oud, kapitein bij het reg. Zwitsers no. 29, geboren op 28‑02‑1795 te Bern, overleden op 25‑07‑1872 te Utrecht op 77‑jarige leeftijd. Hij werd bij het ontbinden van de corps in denzelfden rang bij de Nederlandse Armee overgeplaatst, en later gepensioneerd als kolonel‑interdant 1e kl.; Zoon van Johan Gabriel von Wattenwyl of de Watteville, opperamtmann, en Elisabeth von Graffenried.

4.         Arnoldina Emilia van Thije Hannes, geboren op 06‑01‑1803 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden op 03‑05‑1846 te ‘s Hertogenbosch op 43‑jarige leeftijd.

5.         Hendrik Anton van Thije Hannes (zie XIX.13 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

6.         Anna Christina van Thije Hannes, geboren op 16‑12‑1806 te ’s Hertogenbosch (NB), overleden op 20‑07‑1842 te ‘s Hertogenbosch (NB) op 35‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 30‑08‑1827 te ‘s‑Hertogenbosch (NB) met Johannes de Bergh, 25 jaar oud, openbaar notaris te ‘s‑Hertogenbosch (NB), geboren op 09‑10‑1801 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden op 02‑04‑1867 te ‘s‑Hertogenbosch (NB) op 65‑jarige leeftijd, zoon van Jan de Bergh, oud‑notaris, en Johanna de Sille.

7.         Jhr. Johan Willem Mr. van Thije Hannes, soldaat, als vrijwilliger van 1830 tot 1834, eerst in den rang van soldaat bij het 1e bat. afd. Z.Holl. schutterij, werd later kapitein bij de N ‑ Brab. schutterij. Bij besl. van 26 september 1839 werd hij benoemd tot officier van justitie te Almelo. Geboren op 09‑01‑1809 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden te Zwolle (Ov).

8.         Jan Frederik van Thije Hannes (zie XIX.18 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

XIX.13 Hendrik Anton van Thije Hannes, advocaat, kapitein bij de mobiele schutterij, rechter, geboren op 27‑10‑1804 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden op 01‑04‑1856 te ‘s‑Hertogenbosch (NB) op 51‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 16‑10‑1834 te Lochem (Gdl). Op den huize Velhorst met Charlotte van Lüben Sels, 28 jaar oud, geboren op 30‑11‑1805 te bij Zutphen (Gdl), overleden op 18‑03‑1856 te ‘s‑Hertogenbosch (NB) op 50‑jarige leeftijd, dochter van Jan Carel Jacob van Lüben Sels en Jacqueline de Malapert.

Uit dit huwelijk:

1.         Jhr. Willem Hendrik van Thije Hannes, geboren op 18‑07‑1835 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden 00‑12‑1854 te ‘s Hertogenbosch.

2.         Jacqueline van Thije Hannes, geboren op 27‑01‑1838 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden op 09‑12‑1854 te ‘s‑Hertogenbosch (NB) op 16‑jarige leeftijd.

XIX.18 Jan Frederik van Thije Hannes, geboren op 20‑09‑1810 te ‘s‑Hertogenbosch (NB), overleden op 23‑05‑1876 te ‘s‑Gravenhage op 65‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 04‑03‑1837 te Bergen op Zoom (NB) met Johanna Elisabeth Ninaber, 21 jaar oud, geboren op 10‑05‑1815 te Zutphen (Gdl), overleden op 20‑03‑1895 te Breda (NB) op 79‑jarige leeftijd, dochter van Cornelis Engelbertis Ninaber en Anna Maria Catharina Veeren.

Uit dit huwelijk:

1.         Jkvr. Louise Geertruida Carolina van Thije Hannes (zie XX.4 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Jkvr. Anna Maria Catharina von Thije Hannes, geboren op 06‑03‑1840 te Bergen op Zoom (NB), wonende te ‘s‑Gravenhage.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 08‑10‑1863 te Gorinchem (ZH) met François Zacharias Ermerins, 26 jaar oud, majoor der genie, geboren op 30‑05‑1837 te Middelburg (Z), zoon van Prof. François Zacharias Dr. Ermerins en Barta Antonia van der Eeen.

3.         Jkvr. Henriete Helena van Thije Hannes, geboren op 26‑01‑1852 te Zutphen (Gdl). Wonende te Baarn.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 19‑06‑1873 te Utrecht met Henri Engelen van Pijlsweert, 34 jaar oud, gep. majoor der genie, geboren op 05‑04‑1839 te Nijmegen (Gdl), overleden op 17‑06‑1863 te Utrecht op 24‑jarige leeftijd, zoon van Willem Engelen van Pijlsweert, ritmeester, en Catharina Elisabeth Sloet van Hagensdorp.

XX.4    Jkvr. Louise Geertruida Carolina van Thije Hannes, geboren op 11‑12‑1837 te Bergen op Zoom (NB), overleden op 11‑02‑1923 te Breda op 85‑jarige leeftijd, wonende te Breda.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 09‑08‑1864 te Gorinchem (ZH) met Baron Ernst Lodewijk van Heeckeren van Waliën, 31 jaar oud, kapitein‑luitenant ter zee, commadeur der D.O. Balije van Utrecht, geboren op 26‑03‑1833 te Amsterdam, overleden op 20‑09‑1891 te Ginneken (NB) op 58‑jarige leeftijd, zoon van Baron Willem van Heeckeren van Waliën en Gravin Louise Ernestine Jeanette Gronsfeld‑Diepenbroeck‑Impel.

Uit dit huwelijk:

1.         Baron Jan Frederik van Heeckeren van Waliën, geboren op 19‑08‑1866 te ‘s Hertogenbosch, overleden op 19‑10‑1935 te Hummelo op 69‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 14‑12‑1893 te Breda met Jkvr. Willemina Johanna Backer, 23 jaar oud, geboren op 08‑11‑1870 te Breda, overleden op 01‑06‑1928 te Arnhem op 57‑jarige leeftijd.

XVI.10 Daniel Pelgrom van Thije, n. 9 februari 1716, ob 1756. Hij heeft, met zijnen goeverneur in Duitsland reizende, aldaar eene mesalliance aangegaan ten gevolge waarvan hij door zijnde tantes en de geheele familie is onterfd, en van de familie afgesneden, waarvan acte is opgemaakt geweest, met zekere Henria Cotins en uit dit huwelijk zijn 2 dochters gesproten.

Gehuwd met Henrica Gotins.

Uit dit huwelijk:

1.         Maria Elisabeth van Thije.

2.         Maria Cornelia van Thije.

Gehuwd met Pieter Roos.

XV.5    Elisabeth van Thije, geboren 00‑00‑1672 te Amsterdam? Overleden 00‑00‑1706 te Amsterdam? n. 1672.

Gehuwd op 01‑09‑1705 te Amsterdam met Johan Blaeuw, schepen en raad en bewindhebber der O.I. Compagnie te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.         Geertruid Blaeuw (zie XVI.13 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

XVI.13 Geertruid Blaeuw, geboren 00‑00‑1706 te Amsterdam, gedoopt (Herv) op 10‑10‑1706 te Amsterdam (getuige(n): de Heer Pieter Blaeu en vrouwe Elisabeth Lestevanon), n. 1707 ob 13 mei 1743.

Gehuwd met Jacob van Strijen, kapitein van eene compagnie voetknechten in dienst dezer landen, n. 15 maart 1704, ob Mei 1756, zoon van Quirijn Jacobsz. van Strijen, burgemeester van Amsterdam en raad dier stad, en Cornelia van Bambeek.

Uit dit huwelijk:

1.         Elisabeth van Strijen, geboren 00‑00‑1731 te Amsterdam, gedoopt (Herv) op 18‑04‑1731 te Amsterdam (getuige(n): Anna Catharina van Thijen, Jan Walraven).

2.         Quirijn (van Bambeek) van Strijen, geboren 00‑00‑1738 te Amsterdam, gedoopt (Herv) op 03‑01‑1738 te Amsterdam (getuige(n): Abraham van Rijn, Magtelina Gerardina Johanna van Thije).

XIV.4  Machteld van Thije, geboren voor 1668, overleden circa 1702 te Alkmaar, begraven op 14‑07‑1702 te Alkmaar.

Gehuwd 00‑00‑1668 met Jacob Coren, burgemeester,schepen en raad van Alkmaar,baljuw van de Nieuwburg, geboren circa 1637 te Alkmaar, gedoopt op 28‑06‑1637 te Alkmaar, overleden op 25‑12‑1679 te Alkmaar.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna Jacobsdr. Coren, geboren op 26‑12‑1670 te Alkmaar, overleden op 19‑03‑1732 te Alkmaar op 61‑jarige leeftijd.

Gehuwd 00‑00‑1696 te Alkmaar met Aris van der Mieden, geboren voor 1696.

 Anna Coren, de dochter van Mr. Jacob Coren en Machtild van Thije voornoemd.

 De heerlijkheid van Opmeer kwam aan de familie van der Mieden, zijnde Arisvan der Mieden, J.U.D., Burgemeester en raad tot Alkmaar, getrouwd met Anna Coren.

2.         Maria Jacobsdr. Coren, geboren circa 1688 te Alkmaar, overleden op 21‑02‑1749 te Alkmaar.

Gehuwd 00‑00‑1688 met Pieter George Sweerts, geboren voor 1688.

XIII.4   Elisabeth van Thije, geboren op 04‑09‑1608 te s’Gravenhage, overleden circa 1669 te Amsterdam? n. sept. 1608. obiit 27 februari 1856.

Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op 30‑04‑1628 te s’Gravenhage met Abraham Lestevenon, 35 jaar oud, geboren op 18‑10‑1592 te Amsterdam, overleden op 24‑10‑1652 te Amsterdam op 60‑jarige leeftijd, zoon van Michiel Lestevenon en Jeanne de Monstreuil.

Uit dit huwelijk:

1.         Machtalina Lestevenon (zie XIV.7 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

2.         Mattheus Lestevenon (zie XIV.8 op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

XIV.7  Machtalina Lestevenon, geboren circa 1625 te Amsterdam, overleden circa 1657 te Amsterdam.

Gehuwd op 18‑05‑1655 te Amsterdam met Daniel Lestevenon, Koopman,Luitenant der Burgerij en Regent van het Burgerweeshuis, geboren 00‑08‑1623 te Amsterdam, overleden op 18‑12‑1666 te Amsterdam.

Hij was koopman op Spanje, in compagnie met zijn zwager,onder de firmanaam Daniel en Matthe(u)s Lestevanon,die over het jaar 1666 door bemiddeling van de wisselbank een bedrag van ruim 2 miljoen verrekende. Zoon van Daniel Hendrick Lestevenon, makelaar, en Anna Margaretha Venturini.

Uit dit huwelijk:

1.         Daniel Lestevenon, Burgemeester van Gouda, gecommitteerd raadslid van Holland, geboren circa 1660 te Amsterdam, overleden circa 1736 te Gouda?

2.         Elisabeth Lestevenon, geboren circa 1664 te Amsterdam, overleden circa 1726.

Gehuwd met Mr. Gerard van Dussen.

XIV.8  Mattheus Lestevenon, Koopman, bewindvoerder der V.O.C. Geboren op 20‑11‑1633 te Amsterdam, overleden 00‑08‑1693 te Amsterdam, begraven op 13‑08‑1693 te Amsterdam.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 27‑04‑1666 te Amsterdam met Elisabeth Backer, 22 jaar oud, geboren op 12‑03‑1644 te Amsterdam, begraven op 22‑11‑1718 te Amsterdam. Elisabeth was met haren vollen neef Isaac van Thije. na te noemen, dochter van Willem Backer, burgemeester, en Bregje Spiegher.

Uit dit huwelijk:

1.         Bregitta Lestevenon, geboren circa 1668 te Amsterdam, overleden circa 1747.

Gehuwd met Berend Ploos van Amstel.

2.         Elisabeth Lestevenon, geboren circa 1671 te Amsterdam, overleden circa 1747.

Gehuwd met Willem Buijs.

3.         Mattheus Lestevenon, Amsterdams regent, lid vroedschap en schepen te Amsterdam, geboren circa 1674 te Amsterdam, overleden circa 1743.

XIII.10 Sara van Thije.

Gehuwd met Mr. Jacob Snels. Raadsheer in den Souvereinen Raad in Brabancl. In dit gezin zijn 3 kinderen geboren.

Uit dit huwelijk:

1.         Melchier Snels. Raadsheer in den Souvereinen raad van Brabant.

Gehuwd met Maria Beverninh. Zuster van den thesaurier generaal.

XII.3    Daniël van Thije.

Gehuwd met N.n. N.n.

Uit dit huwelijk:

1.         Johan van Thije, kanunnik. Ongehuwd gebleven.