Albert Meyran en Hotel Avion

Hotel Avion had al in 1881 een herberg als voorloper

Enkele oude en interessante gegevens hebben we kunnen opsporen o.a. met behulp van de archivaris van de Gemeente Enschede. Deze was zo vriendelijk ons copieën te zenden van officiële stukken van de Gemeente en enkele krantenknipsels uit die tijd. De tijd van rond 1900. Stukken uit het kadaster geven aan dat Albert Mey­ran, winkelier en tapper, in 1885 eigenaar was van het perceel Deurningerstraat 27. Deze Albert Meyran overleed op 5 november 1899 op genoemd adres.

Klein begin

Uit de ter beschikking gestelde papie­ren blijkt echter ook dat er al in 1881 sterke drank in het klein werd geschonken in genoemde lokaliteit. Er is n.l. een afschrift bij van een besluit tot vergunning van verkoop van sterke drank in het klein, gedateerd 15 april 1900. Hieruit blijkt dat ene Hendrika Breteler, weduwe van de genoemde Albert Meyran, vergunning verzoekt tot verkoop van sterke drank in het klein, in de beneden- achter- en opkamer van het huis aan de Deurningerstraat nr. 27. Het gaat verder als volgt: “Overwegende, dat op l mei 1881 in deze lokaliteiten zonder strijd met wet of verordening, sterke drank in het klein werd verkocht door Johan Gerhard Lunter enz. enz. en gelet op art. l. 5 en 2 dier wet, hebben goed­gevonden aan de verzoekster voor het tijdvak van l mei 1900 tot en met 30 april 1901 te vergunnen, in de meer­gemelde lokaliteiten sterke drank te verkopen”, was getekend o.a. door de toenmalige burgemeester Edo Bergsma.

Brand

Opgemerkt dient nog te worden dat ook voor 1881 op dezelfde plaats reeds een herberg te vinden was, maar daar­van is niet veel bekend. Wel bekend is dat de Deurningerstraat toen nog de naam Korte Stegge had. Begin april 1904 werden het café en een gedeelte van de zaal, dat toen eigendom was van de weduwe Meyran en door Uit den Boogaard werd geëxploiteerd, door brand verwoest.

In den nacht van Donderdag op Vrijdag 1.1. is het café aan de Deurningerstraat, alhier, eigendom van Mej. de wed. Meijran, en in exploitatie bij den heer Uit den Boogaard, geheel door brand vernield. De bewoners moesten in nachtgewaad het perceel ver­laten en de inventaris is grootendeels vernield. De brandweer, die in allerijl werd gealarmeerd was binnen twee uur den brand meester en behield de belendingen. Huis en inboedel waren tegen brand­schade verzekerd. Oorzaak is onbekend.

Kranteknipsel uit 1904

Het huidige Hotel Avion

Herbouw

Op 24 mei 1904 diende de weduwe Meyran een verzoek in tot herbouw van café en toneelzaal met winkel­woonhuis. De bouwvergunning werd verleend op 30 mei 1904! (Toen kon het nog snel). Als architect van de plannen wordt genoemd R. van der Woerd Hz. De plattegrond en de voor­gevel van dat plan drukken we hierbij af. Van de daaropvolgende periode tot 1930 is niet veel bekend. Het jaar 1930 is echter een belangrijk jaar in de geschiedenis van Avion. Bij akte van 0.1 .08.1930 is het pand door de Brouwe­rij de Klok de la Tene Grolsche Bier­brouwerij gekocht van de heer H. Northolt. In dat jaar is reeds met de verbouwing begonnen. Naar mag worden aangenomen is de bouw ge­reed gekomen in het voorjaar van 1931, want op 29 april 1931 is de drankwetvergunning overgeschreven ten name van de nieuwe exploitant Hendrik ten Berge.

Uitbreiding

Op 13 november 1937 is door de brou­werij aan de achterzijde van het ter­rein een stuk grond gekocht, dat was aan de toenmalige Hengelosedwarsstraat, nu in gewijzigde vorm de Raiffeisenstraat. Die grond is gekocht van de R.K. Parochie H. Joseph, zoals het werd omschreven. Eveneens in dat jaar werden aan de Deurningerstraat rechts van Avion, 2 pandjes gekocht, nr. 31 en 33. Ze zijn in een later sta­dium gesloopt. In 1938 werd door het eigen bouwbureau van de brouwerij een plan gemaakt voor de bouw van een eetzaal naast de grote zaal, later ook wel serre genoemd. Ook dit plan is tot uitvoering gekomen. Vele jaren lang is het bedrijf in “eigen exploita­tie” geweest.

Bekende namen

Bekende namen na de reeds genoem­de ten Berge zijn o.a. in willekeurige volgorde. Klein Gebbink, Brusse, Sijbesma en Westerbaan. In december 1959 kwam de heer J.Ph.J. Becker op de zaak. Na enkele aanloopjaren huurde hij het horecabedrijf “hotel Avion” van de brouwerij om voor eigen rekening verder te gaan.

Het is de tot nu toe langste periode geworden in het bestaan van Avion met de brouwerij als eigenaar, want pas in 1981 stopte hij ermee. Vanaf 15 juni 1981 tot op de dag van vandaag heet de nieuwe huurder exploitant Jos Gehring en heeft een Portugees restaurant.

H.J.J. Tanck in: Sliepsteen 17